رویاشو>وبلاگ>دانستنی های مو>آشنایی با نکات حفاظت از مو
دانستنی های مو1670۱۴۰۲/۸/۳۰
آشنایی با نکات حفاظت از مو

آشنایی با نکات حفاظت از مو

آﺷﻨﺎیی ﺑﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎی ﻣﺤﺮک رﺷﺪ ﻣﻮ، ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮھﺎ: ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در رﺷﺪ و حفاظت از مو اﯾﻔﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای رﺷﺪ ﻣﻮھﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮھﺎ از اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ، دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه طﻮل ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻣﻮھﺎ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ. در اداﻣﻪ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای رﺷﺪ ﻣﻮھﺎی ﺷﻤﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ:

ویتامین a

ﯾﮑﯽ از آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ھﺎی ﺿﺮوری ﺑﺪن، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﻮﺳﺖ ﻓﺮق ﺳﺮ ﺷﻤﺎ را ﻣﯿﺴﺎزد. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ، ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ، ﮐﻠﻢ، روﻏﻦ ﺟﮕﺮ ﻣﺎھﯽ، ھﻮﯾﺞ، ھﻠﻮ، اﺳﻔﻨﺎج، ﮐﻠﻢ ﺑﺮوﮐﻠﯽ و زرد آﻟﻮ اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار دوز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ٠٠٠۵IU اﺳﺖ. ھﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﻘﺪار دوز، ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ زﯾﺎدی دارد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ٠٠٠۵٢ IU ﻣﺼﺮف ﺷﻮد، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﯾﺰش ﻣﻮ و ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎد ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

جهت کسب اطلاعات درباره مراقبت از پوست کلیک نمایید.

ویتامین های لازم برای سلامت پوست

ویتامین c

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ھﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ ﻣﯿﺸﻮد، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ c اﺳﺖ. وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C در ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﻓﻠﻔﻞ ﺳﺒﺰ، ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﯿﺮه رﻧﮓ، ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ، ﮔﺮﻣﮏ، ﻣﺮﮐﺒﺎت، ﮐﯿﻮی و آﻧﺎﻧﺎس ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد.

ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﺑﺎﯾﺪ ۶ ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم ﺑﺎﺷﺪ.

ویتامین E

آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ را ﻣﺘﻮازن ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪارد. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺮﺷﺎر ازN وﯾﺘﺎﻣﯿﻦE ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از ﺗﺨﻤﻪ ﺧﺎم، روﻏﻦ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ ﮐﻤﭙﺮس ﺳﺮد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻮﯾﺎ،

آﺟﯿﻞ، ﺳﺒﺰﯾﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻟﻮﺑﯿﺎ. ﻗﺪار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E ﺑﺮای ﺑﺪن ٠٠۴IU اﺳﺖ. ھﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﮔﺎھﯽ ﻓﺸﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن را ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺪھﺪ. اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ھﺴﺘﻨﺪ. از ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ

ﺑﯿﻮﺗﯿﻦ

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﺘﺎﻣﻨﯽ ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن، ﺑﯿﻮﺗﯿﻦ اﺳﺖ. اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ، ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﺮآﺗﯿﻦ در ﺑﺪن اﺳﺖ. ﮐﺮآﺗﯿﻦ از رﯾﺰش و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻣﻮھﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ، ﺣﺒﻮﺑﺎت، ﺑﺮﻧﺞ، ﺟﮕﺮ،

ﺷﯿﺮ و زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ھﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ٠۵١ ت ٠٠٣ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ.

محافظت از مو

اﯾﻨﻮﺳﯿﺘﻮل

ﺑﺪن از اﯾﻨﻮﺳﯿﺘﻮل ﺑﺮای ﻧﮕﻪ داری از ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ھﺎی ﻣﻮ در ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ، ﻣﺮﮐﺒﺎت، ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﺟﮕﺮ اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ٠٠۶ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ: ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B3 ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺎھﯽ، ﻣﺮغ و ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم. ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ۵١ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ.

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ :B5

اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ، ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﯿﺪ ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﯿﮏ ھﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و از رﯾﺰش ﻣﻮ و ﺳﻔﯿﺪی آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B5 ھﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از: زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ، ﻏﻼت و ﮔﻮﺷﺖ ﻟﺨﻢ. ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف

روزاﻧﻪ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ٧ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ و برای حفاظت از مو بسیار مناسب می باشد.

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ :B6

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B6 ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻼﻧﯿﻦ در ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و از رﯾﺰش و ﺳﻔﯿﺪی ﻣﻮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ، ﻏﻼت، ﮔﻮﺷﺖ ﻟﺨﻢ، زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ، ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﺟﮕﺮ اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ۶.١ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم اﺳﺖ.

انواع ویتامین مناسب مو

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ :B12

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B12 از رﯾﺰش ﻣﻮھﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ، ﻣﺎھﯽ، ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ، ﺷﯿﺮ و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ٢ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻨﮫﺎ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای روﯾﺶ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪﻧﺪ. ھﻨﮕﺎم ﻣﺮف اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﻪ دﻗﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد. ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﻣﺼﺮف، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎد ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯿﺸﻮد.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮ روی ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از آﻧﮫﺎ ﺑﺮ روی رﯾﺸﻪ ﻣﻮ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از زﻣﯿﻨﻪ ارﺛﯽ رﯾﺰش ﻣﻮ، اﺧﺘﻼﻻت ھﻮرﻣﻮﻧﯽ، ﮐﯿﺴﺖ ﺗﺨﻤﺪان، ﻣﺸﮑﻼت ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ، ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ، ﺗﻐﺬﯾﻪ و ... و ﺗﻌﺪادی از ﻋﻮاﻣﻞ ھﻢ ﺑﺮ روی ﺳﺎﻗﻪ ﯾﺎ ﺗﻨﻪ ﻣﻮ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﻗﺮار دارد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﻧﺪ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﻣﻮ، ﻣﺶ، ﻓﺮ ﮐﺮدن ﻣﻮھﺎ، اﺗﻮی ﻣﻮ، اﺳﺘﻔﺎده از ژل ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻧﻮاع ﺷﺎﻣﭙﻮھﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺬب رﯾﺸﻪ ﻣﻮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﺛﺮات ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ روی ﺗﻨﻪ ﻣﻮ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب اﺳﺖ.

ﺗﻤﺎس طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﺎ ﻧﻮرآﻓﺘﺎب ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺧﻮره و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ و ﻗﻮام ﻣﻮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ اﻣﺮوزه در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ از ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﻮھﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ژل ھﺎی ﺿﺪ آﻓﺘﺎب ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻓﺘﺎب ﺑﺮ روی ﻣﻮﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﻮﺷﺶ داﺋﻤﯽ ﺳﺮ ﻣﻮﺟﺐ رﯾﺰش ﻣﻮھﺎ ﻣﯽﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺮف ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﯾﺰش ﻣﻮ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻮھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮ ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد از ھﺪﺑﻨﺪھﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮن رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﻣﻮھﺎ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ رﯾﺰش ﻣﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد«.

همچنین بخوانید درباره بالیاژ مو

بالیاژ مو

نکته مهم

اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﮐﻒ ﺳﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﭼﺮﺑﯽ، ﺧﺎرش، ﺷﻮره، ﺟﻮش ھﺎﯾﯽ در ﮐﻒ ﺳﺮ، درد رﯾﺸﻪ ﻣﻮھﺎ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺷﺴﺘﺸﻮ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﻣﭙﻮھﺎی طﺒﯽ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم، ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از ﭘﻮﺷﺶ داﺋﻤﯽ ﻣﻮھﺎ در رﯾﺰش ﻣﻮ ھﺴﺘﻨﺪ.

زﻣﯿﻨﻪ ارﺛﯽ ﺑﯿﺶ از ٠٨ ﺗﺎ ٠٩ درﺻﺪ در ﭘﺮﭘﺸﺘﯽ ﻣﻮھﺎ و ﯾﺎ رﯾﺰش آن ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ و زﻣﯿﻨﻪ ارﺛﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ھﻮرﻣﻮن ھﺎی آﻧﺪروژن ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻮغ ﺑﺎﻋﺚ رﯾﺰش ﻣﻮ در ﻓﺮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ھﻢ در آﻗﺎﯾﺎن و ھﻢ در ﺧﺎﻧﻢھﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ.ﺣﺪود ۵١ درﺻﺪ رﯾﺰش ﻣﻮھﺎی ھﻮرﻣﻮﻧﯽ ارﺛﯽ ﺑﯿﻦ ۴١ ﺗﺎ ٧١ ﺳﺎﻟﮕﯽ در اﻓﺮاد ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ و از طﺮﻓ دﯾﮕﺮ ﺣﺪود ٠٢ درﺻﺪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ رﯾﺰش ﻣﻮی ھﻮرﻣﻮﻧﯽ ارﺛﯽ دارﻧﺪ ھﯿﭻ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ رﯾﺰش ﻣﻮ ﻧﺪارﻧﺪ«.

در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ رﯾﺰش ﻣﻮ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺮس، اﺳﺘﻔﺎده از ھﻮرﻣﻮنھﺎ و ... و ﺑﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ دﻗﯿﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ھﻮرﻣﻮﻧﯽ ارﺛﯽ رﯾﺰش ﻣﻮ رﺳﯿﺪ. برای کسب اطلاع در مورد بهترین سالن های زیبایی با رویاشو همراه باشید.

نظرتان را بنویسید
ماسک مو خانگی

ماسک مو خانگی

ماسک مو خانگی و دست ساز یکی از انواع ماسک هایی است که برای تقویت مو و حتی رشد مو کاربرد دارد.

نکات مراقبت از موهای فر

نکات مراقبت از موهای فر

موی فر یکی از زیباترین انواع مو است که در کنار زیبایی، به مراقبت بیشتری نسبت به دیگر انواع مو احتیاج دارد.

بررسی علل ریزش مو

بررسی علل ریزش مو

ریزش مو در برخی موارد میتواند طبیعی باشد و در برخی موارد مشکلات جسمانی و کمبود ویتامین ها میتواند علل آن باشد. با مراجعه به پزشک و انجام آزمایشات میتوانید از علت ریزش مو خود اطلاعات کسب کنید.

ترند مو پاییز 2023

ترند مو پاییز 2023

سالیانه شاهد تنوع در ترند مو هستیم؛ اگر به دنبال بروز شدن در زمینه زیبایی مو میباشید آشنایی با ترند مو در پاییز 2023 میتواند همان چیزی باشد که به دنبال آن هستید.

آشنایی با نکات حفاظت از مو

آشنایی با نکات حفاظت از مو

ﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در رﺷﺪ و حفاظت از مو اﯾﻔﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای رﺷﺪ ﻣﻮھﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮھﺎ از اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ، دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه طﻮل ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ